петак, 30. април 2010.

Дрина ca Романијoм

Дви­је ута­кми­це 22. ко­ла Прве фу­дбал­ске ли­ге Ре­пу­бли­ке Српске на ра­спо­ре­ду су у пе­так, док се ос­та­ли ме­че­ви игра­ју у не­дјељу. Дри­на до­че­ку­је еки­пу Ро­ма­ни­је. Звор­ни­ча­ни же­ле да се по­бје­дом још ви­ше при­бли­же осва­јању првог мјес­та, ко­је во­ди у Пре­ми­јер ли­гу БиХ иду­ће се­зо­не.

- Ута­кми­ца са Ро­ма­ни­јом би мо­гла да бу­де одлу­чу­ју­ћа у бор­би за ти­ту­лу, јер у нас­тав­ку има­мо ре­ла­ти­вно по­вољан ра­спо­ред. Зна­мо да Паљани има­ју про­бле­ма око оп­стан­ка, али ми мо­ра­мо да по­бје­ђу­је­мо ка­ко би­смо вре­дно­ва­ли све до­са­дашње резултате у бор­би за ти­ту­лу. Не­ће­мо ни­шта пре­пус­ти­ти слу­ча­ју већ ће­мо у су­срет са Ро­ма­ни­јом ући крајње мотивисано, ка­ко би­смо из­бје­гли би­ло ка­кво изне­на­ђење - ре­као је играч Дри­не Иван Ла­за­ре­вић.

Ро­ма­ни­ја ни­је ус­пје­ла да по­би­је­ди Ко­за­ру пред сво­јим на­ви­ја­чи­ма, што ју је до­ве­ло у још те­жу си­ту­аци­ју ка­да је у пи­тању бор­ба за оп­ста­нак.

- Да ствар бу­де го­ра, иде­мо на но­ге ли­де­ру и си­гур­но да је те­шко тра­жи­ти по­пра­вни про­тив ти­ма ко­ји кру­пно ко­ра­ча ка пре­ми­јер­ли­га­шком друш­тву. Ме­ђу­тим, не мо­же­мо из­гу­би­ти ко­ли­ко мо­же­мо до­би­ти. За­то ће­мо да­ти све од се­бе да изне­на­ди­мо Дри­ну и ку­ћи по­не­се­мо бод - ка­зао је прво­ти­мац Ро­ма­ни­је Огњен Кре­шта­ли­ца.

Mе­ч ce игра у не­дјељу од 16.30 ча­со­ва, на Градском стадиону у Зворнику.

(Глас Српске)

Подели

Нема коментара:

Постави коментар